سرويس هاي امانت 

يکي از ويژگي هاي سيمرغ، ارتباط آن با سيستم مکانيزه امانت مي باشد. با اين امکان، کاربران سيمرغ و اعضاي کتابخانه خواهند توانست پس از جستجو و بازيابي موارد مورد نظر، از سرويسهاي امانت بهره گرفته و کتابها و اسناد مورد نياز خود را امانت بگيرند.  سرويسهاي امانت شامل موارد زير است:
  • ديدن وضعيت امانت اسناد : با اين امکان، عضو مي تواند از وضعيت امانت هر سند خاص آگاه شده و در صورت تمايل آن سند را براي امانت درخواست کند.
  • درخواست کتابها و اسناد براي امانت يا رزرو: از اين طريق، عضو مي تواند براي کتاب يا سند مورد نظر خود درخواست امانت بدهد. بديهي است اگر کتاب درخواستي او در امانت شخص ديگري باشد، سيستم آن کتاب را براي عضو رزرو می کند. و اما اگر کتاب موجود باشد تا زمان محدودي براي او نگهداري خواهد کرد.
  • ديدن کارت امانت عضو : با اين امکان، عضو مي تواند کتابهايي را که امانت گرفته ببيند. بديهي است که تمام مشخصات اماني کتابها نيز در دسترس عضو خواهد بود.
  • ديدن کارت رزرو عضو: از اين طريق، عضو مي تواند ليست کتابهايي را که رزرو کرده با تمام مشخصات آن ببيند.
  • ديدن کتابهاي در حال مطالعه: در اين حالت عضو  مي تواند از اطلاعات مطالعه در محل خود آگاه شود. به عبارت ديگر مشخصات اماني کتابهايي را که براي مطالعه در محل امانت گرفته مي بيند.