نمونه‌هاي جستجوي لاتين

در اين راهنما به ذکر نمونه‌هايي از عبارات جستحو خواهيم پرداخت. هدف از اين نمونه‌ها آشنايي کاربران با عملگرها و علائم اختصاري پيش‌بيني شده در نرم‌افزار سيمرغ جهت تشکيل يک عبارت جستجو مي‌باشد.
 
به عبارت جستجوي پيچيده زير توجه کنيد:
 
Title
 Computer and Electronic or Com$
AND Author
 "Graham"
OR Subject
 Communication adj computer

در عبارت جستجوي فوق سه مفهوم کلي را مي‌توان ملاحظه نمود:

- عملگرهاي بين مداخل جستجو (بين سطرها):
AND
و
OR
و
EXCEPT
 
- علائم اختصاري پيش‌بيني شده جهت جستجوهاي عام و خاص:
   $  و  " "
 
- عملگرهاي بين کلمات(واژه‌ها) موجود در يک مدخل جستجو (داخل يک خط):
 
 
AND
عملگر <and> بکار رفته در بين دو دريچه جستجو، با ايجاد يک ارتباط منطقي بين دو سطر جستجو،‌ بدنبال اسنادي مي‌گردد که هر دو شرط مندرج در طرفين عملگر را دارا باشند.
Title
Computer
AND Subject
Computer graphics
- Advanced graphics with the IBM personal computer
Subject: Computer graphics
- Computer graphics
Subject: Computer graphics
- Advances in computer graphics
Subject: Computer graphics
 
 
OR
عملگر <or> بکار رفته در بين دو دريچه جستجو، با ايجاد يک ارتباط منطقي بين دو سطر جستجو،‌ بدنبال اسنادي مي‌گردد که حداقل يکي از دو شرط مندرج در طرفين عملگر را دارا باشند.
Title
Computer graphics
OR Subject
Computer graphics
- AutoCAD release 12
Subject: Computer graphics
- High-resolution computer graphics using Pascal
Subject: Computer graphics
- Imaging and animation for Windows
Subject: Computer graphics
 
 
EXCEPT
عملگر <except> بکار رفته در بين دو دريچه جستجو، با ايجاد يک ارتباط منطقي بين دو سطر جستجو،‌ در يک مجموعه از اسنادي که اولين شرط را دارا مي‌باشند، به دنبال اسنادي مي‌گردد که دومين شرط را نداشته باشند.
Title
Graphics
EXCEPT Subject
Computer graphics
- Plan graphics
Subject: 1. Architectural drawing
- Graphics for engineers with CADKey
Subject: 1. CADKey
- Technical graphics
Subject: 1. Engineering graphics
 
نکته-
نکته مهم در اينجا اين است که در عبارات جستجوي چند سطري، اولويت عملگرها از بالا به پايين تعيين مي‌شوند.
Title
Computer graphics
OR Author
Hearn
AND Subject
Computer graphics
در مثال بالا،‌ عبارت جستجويي که سيستم به دنبال آن مي‌گردد،‌ عبارت زير است:
 
((Title=[Computer graphics]) or (Author=[Hearn])) and (Subject=[Computer graphics])
 
- Computer graphics and geometric modeling for engineers
Author : Vera B. Anand
Subject: 1. Computer graphics
- Microcomputer graphics : techniques and applications
Author : Donald Hearn, M. Pauline Baker
Subject: 1. Computer graphics
- Computer graphics
Author : by Donald Hearn and M. Pauline Baker
Subject: 1. Computer graphics
 
 
- $
هنگامي که قسمت انتهايي عبارت جستجو را نمي‌دانيد (يا داراي ارزش جستجو نمي‌باشد) از علامت $ استفاده کنيد. با درج $ در انتهاي يک عبارت جستجو، تنها بخش ابتدايي عبارتها ملاک جستجو خواهند بود.
Title
 Computer$
- Digital computer electronics
- Computerized food processing operations
- Computerization and networking of materials databases
- Computers
 
 
- " "
با درج عبارت جستجو داخل علائم "گيومه"، تمام اسنادي که عبارت جستجو در آنها بعنوان شناسه بکار رفته است، يافت مي‌شوند.
Title
 "Computer primer"
- Computer primer
 
 
- and
اين عملگر نوعي عملگر "دو عملوندي" است و بدنبال اسنادي مي‌گردد که هر دو عبارت مندرج در طرفين عملگر را شامل باشند.
Title
 Computer and Electronic
- The electronic oracle: computer models and social decisions
- Electrronic computer technology
- Computer aoded electronic engineering
 
 
- or
اين عملگر نوعي عملگر "دو عملوندي" است و بدنبال اسنادي مي‌گردد که حداقل شامل يکي از عبارات مندرج در طرفين اين عملگر باشند.
Title
 Computer or Electronic
- Information management systems: implications for the human-computer interface
- Electronic computer technology
- Apractical introduction to electronic circuits
- Digital computer electronics
 
 
- except
اين عملگر نوعي عملگر "دو عملوندي" است و در "يک مجموعه" از اسناد، بدنبال اسنادي مي‌گردد که مشخصا يک عبارت خاص را شامل "نباشند".
Title
 Computer except Electronic
- Information management systems: implications for the human-computer interface
- Computer primer
- Translation of computer languages
 
 
- not
اين عملگر عموما بصورت "تک عملوندي" بکار مي‌رود و در "تمام اسناد" موجود در پايگاه‌هاي مراکز تعيين شده، بدنبال اسنادي مي‌گردد که مشخصا يک عبارت خاص را شامل "نباشند". اين عملگر اگر با دو عملوند بکار رود هم‌ارز except خواهد بود.
Title
 not Electronic
- Principle of computer systems
- Dynamic HTML
- Engineering computer
 
Title
 Computer not Electronic
- Information management systems: implications for the human-computer interface
- Computer primer
- Translation of computer languages
 
 
adj(n) -
 اين عملگر نوعي عملگر "دو عملوندي" است و همجواري دو کلمه يا عبارت را براساس ترتيب درج آنها و تعداد کلمات مابين‌شان، مورد بررسي قرار مي‌دهد. اين عملگر مناسب جستجو در متن‌هاي نسبتا طولاني مي‌باشد.
Title
 Computer adj1 Engineering
- Introduction to computer engineering
- Computer engineering: hardware design
 
Title
 Engineering adj1 Computer
- Project engineering: computer-oriented plan...
- Proceeding of the 6th international conference on engineering computer graphics...
 
Title
 Computer adj2 Engineering
- Computer engineering: hardware design
- Computer aided engineering for mechanical engineers
- Computer-aided engineering mathematics
 
Title
 Engineering adj3 Computer
- Software engineering: international computer state of the art report
- The architecture and engineering of digital computer complexes
- Proceeding of the 6th international conference on engineering computer graphics...
 
 
 near(n) -
اين عملگر نوعي عملگر "دو عملوندي" است و ميزان نزديکي دو کلمه يا عبارت به يکديگر را براساس تعداد کلمات مابين‌شان و بدون در نظر گرفتن ترتيب درج عبارات، مورد بررسي قرار مي‌دهد. اين عملگر مناسب جستجو در متن‌هاي نسبتا طولاني مي‌باشد.
Title
 Computer near1 Electronic
- Electronic computer technology
 
Title
 Computer near2 Electronic
- The electronic oracle: computer models and...
- Computer aoded electronic engineering
- Electronic computer technology
 
Title
 Computer near3 Electronic
- The electronic oracle: computer models and...
- Computer aoded electronic engineering
- Computer programs for electronic analysis and design
 
 
- socc
اين عملگر نوعي عملگر "دو عملوندي" است و در مورد فيلدهاي تکرارپذير کاربرد دارد و وجود دو کلمه يا عبارت را در "يک تکرار" از فيلد تکرارپذير، مورد بررسي قرار مي‌دهد.
Subject
 Computer socc Engineering
- Microcomputer programs for chemical engineers
Subject: 1. Chemical engineering-- Computer programs
             2. Microcomputers-- Programming

- Computer engineering: hardware design
Subject: 1. Computer engineering

- Software for engineering and managers
Subject: 1. Engineering-- Data processing
             2. Microcomputers-- programming
             3. Engineering-- Computer programs
 
براي درک بهتر، در همين عبارت جستجو، بجاي socc از عملگر and استفاده نماييد و دو نتيجه جستجو را با يکديگر مقايسه نماييد. 
Subject
 Computer and Engineering
- The software factory challenge
Subject: 1. Computer software-- Development-- Management
             2. Software engineering

- Computer engineering: hardware design
Subject: 1. Computer engineering

- Computer simulation of dynamic systems
Subject: 1. Digital computer simulation
             2. Systems engineering-- Data processing
             3. Electrinic analog computers
 
 
- all
اين عملگر هيچ عملوندي ندارد و با درج آن در هر يک از دريچه هاي جستجو، تمام اسنادي که فيلد متناظرشان حاوي اطلاعات است، بعنوان نتيجه جستجو گزارش مي‌شوند.
Subject
 all
-Traffic engineering
- Microcontroller databook
- Deduction, automated
 
 
- none
اين عملگر هيچ عملوندي ندارد و براي جستجوي فيلدهاي خالي استفاده مي‌گردد.
Subject
 none
- Collected experimental papers
Subject: Empty

- Scientific blacksith
Subject: Empty

- The buckminister fuller reader
Subject: Empty
 
 
- to
اين عملگر نوعي عملگر "دو عملوندي" است و براي جستجوي اسناد موجود در ميان دو حد بکار مي‌رود. اين عملگر، عبارات مندرج در طرفين عملگر را با عبارات موجود در "واژه‌نامه" مقايسه مي‌نمايد و اسناد متناظر با عباراتي از واژه‌نامه را که در فهرست واژه‌نامه، "بين" اين دو حد قرار گرفته‌اند، استخراج مي‌نمايد.
Title
 Nets to Network
- Using Netscape 2
- Networking Windowes: Netware Edition
- Managing Netware
 
LC Num.
 HA$ to HC$
- Mathematical models of economic growth
LC Number: HB 71 .T5M3
- Econometric theory and applications
LC Number: HB 139 .K37 1982
- Econometrics
LC Number: HB 74 .M3W6
 
 
- ..
اين عملگر نوعي عملگر "دو عملوندي" است و بسيار شبيه عملگر to مي‌باشد با اين تفاوت که در جستجوها، حدهاي بالا و پائين را هم بعنوان نتيجه جستجو در نظر مي‌گيرد.
Title
 Net .. Network
- Using Netscape 2
- Advances in Petri Nets: APN
- TCP/IP Network administration
- Networking Windowes: Netware Edition
- Managing Netware
 
LC NO.
 HA$ .. HC$
-Annual report
LC Number: HC 415 .I52 A74a
- Econometric theory and applications
LC Number: HB 139 .K37 1982
- Statistics for economists
LC Number: HA 29 .A4S7 1964
نکته-
در يک جمله منطقي نمي توان بيش از يک عملگر محدوده .. يا to بکار برد.
 
 
- =
اين عملگر نوعي عملگر مقايسه‌اي است و مانند تمام عملگرهاي مقايسه‌اي، "تک عملوندي" است. اين عملگر، عبارت جستجو را با عبارات موجود در "واژه‌نامه" مقايسه مي‌نمايد و اسناد متناظر با عبارتي از واژه‌نامه را که دقيقا مانند عبارت جستجو است، استخراج مي‌نمايد.
Publication Year
= 1990
- Laboratories of democracy
Pub. Year: 1990
- Strategic thinking
Pub. Year: 1990
- Managerial economics
Pub. Year: 1990
 
Title
= Traffic engineering
- Traffic engineering
AUTHOR: William R.McShane,Roger P.Roess
- Traffic engineering
AUTHOR: Theodore M. Matson
- Traffic engineering
AUTHOR: F. D. Hobbs and B. D. Richardson
 
 
- <>
اين عملگر نوعي عملگر مقايسه‌اي است و مانند تمام عملگرهاي مقايسه‌اي، "تک عملوندي" است. اين عملگر، عبارت جستجو را با عبارات موجود در "واژه‌نامه" مقايسه مي‌نمايد و اسناد متناظر با عباراتي از واژه‌نامه را که همانند عبارت جستجو نيستند، استخراج مي‌نمايد.
Publication Year
<> 1990
- Management consultancy
Pub. Year: 1993
- Motivation
Pub. Year: 1991
- Modern bank management
Pub. Year: 1980
 
Title
<> Traffic engineering
- Teach yourself Java in 21 days
- Microcontroller databook
- Deduction; automated logic
 
 
> -
اين عملگر نوعي عملگر مقايسه‌اي است و مانند تمام عملگرهاي مقايسه‌اي، "تک عملوندي" است. اين عملگر، عبارت جستجو را با عبارات موجود در "واژه‌نامه" مقايسه مي‌نمايد و اسناد متناظر با عباراتي از واژه‌نامه را که در فهرست واژه‌نامه، "بعد" از عبارت جستجو درج شده‌اند، استخراج مي‌نمايد.
Publication Year
> 1990
- Organizations: Structures, Processes, and outcomes
Pub. Year: 1991
- Operations strategy: text and cases
Pub. Year: 1992
- Project planning and control
Pub. Year: 1991
 
 
< -
اين عملگر نوعي عملگر مقايسه‌اي است و مانند تمام عملگرهاي مقايسه‌اي، "تک عملوندي" است. اين عملگر، عبارت جستجو را با عبارات موجود در "واژه‌نامه" مقايسه مي‌نمايد و اسناد متناظر با عباراتي از واژه‌نامه را که در فهرست واژه‌نامه، "قبل" از عبارت جستجو درج شده‌اند، استخراج مي‌نمايد.
LC NO.
< 1990
- Fundamentals of creative thinking
Pub. Year: 1989
- Financial management; cases
Pub. Year: 1984
- Modern bank management
Pub. Year: 1980
 
 
>= -
اين عملگر نوعي عملگر مقايسه‌اي است و مانند تمام عملگرهاي مقايسه‌اي، "تک عملوندي" است. اين عملگر، عبارت جستجو را با عبارات موجود در "واژه‌نامه" مقايسه مي‌نمايد و اسناد متناظر با عبارتي از واژه‌نامه را که "مانند" عبارت جستجو است و همچنين اسناد متناظر با عباراتي از واژه‌نامه را که در فهرست واژه‌نامه، "بعد" از عبارت جستجو درج شده‌اند، استخراج مي‌نمايد. 
Publication Year
>= 1990
- Laboratories of democracy
Pub. Year: 1990
- Organizations: Structures, Processes, and outcomes
Pub. Year: 1991
- The working leader
Pub. Year: 1993
 
 
<= -
اين عملگر نوعي عملگر مقايسه‌اي است و مانند تمام عملگرهاي مقايسه‌اي، "تک عملوندي" است. اين عملگر، عبارت جستجو را با عبارات موجود در "واژه‌نامه" مقايسه مي‌نمايد و اسناد متناظر با عبارتي از واژه‌نامه را که "مانند" عبارت جستجو است و همچنين اسناد متناظر با عباراتي از واژه‌نامه را که در فهرست واژه‌نامه، "قبل" از عبارت جستجو درج شده‌اند، استخراج مي‌نمايد.
Publication Year
<= 1990
- Fundamentals of creative thinking
Pub. Year: 1989
- Laboratories of democracy
Pub. Year: 1990
- Modern bank management
Pub. Year: 1980
 
 
 
نکته-
در يک عبارت جستجو، اولويت عملگرها به ترتيب زير تعيين مي‌شوند:
- $
- " "
- ساير عملگرها
 
نکته مهم در اينجا اين است که از بين عملگرهاي داراي اولويت يکسان، تقدم عملگرها با توجه به جهت عبارت جستجو، از "چپ به راست" يا از "راست به چپ" تعيين مي‌شوند.