نمونه‌هاي جستجوي فارسي

در اين راهنما به ذکر نمونه‌هايي از عبارات جستحو خواهيم پرداخت. هدف از اين نمونه‌ها آشنايي کاربران با عملگرها و علائم اختصاري پيش‌بيني شده در نرم‌افزار سيمرغ جهت تشکيل يک عبارت جستجو مي‌باشد.
 
به عبارت جستجوي پيچيده زير توجه کنيد:
 
عنوان
 اسلام و تاريخ$ بجز ايران
يا پديدآور
 "منصوري"
و موضوع
 تاريخ نزديک٢ اسلام

در عبارت جستجوي فوق سه مفهوم کلي را مي‌توان ملاحظه نمود:

- عملگرهاي بين مداخل جستجو (بين سطرها):
و
و
يا
و
بجز
 
- علائم اختصاري پيش‌بيني شده جهت جستجوهاي عام و خاص:
   $  و  " "
 
- عملگرهاي بين کلمات(واژه‌ها) موجود در يک مدخل جستجو (داخل يک سطر):
 
 
و
عملگر <و> بکار رفته در بين دو دريچه جستجو، با ايجاد يک ارتباط منطقي بين دو سطر جستجو،‌ بدنبال اسنادي مي‌گردد که هر دو شرط مندرج در طرفين عملگر را دارا باشند.
عنوان
برق
و موضوع
مهندسي
- اصول مهندسي برق
موضوع: ۱.برق -- مهندسي.
- خواص مواد در مهندسي برق
موضوع: ۱.مهندسي برق -- مواد.
- آشنايي با مهندسي برق و الکترونيک
موضوع: ۱.برق -- مهندسي. ۲.الکترونيک -- مهندسي.
 
 
يا
عملگر <يا> بکار رفته در بين دو دريچه جستجو، با ايجاد يک ارتباط منطقي بين دو سطر جستجو،‌ بدنبال اسنادي مي‌گردد که حداقل يکي از دو شرط مندرج در طرفين عملگر را دارا باشند.
عنوان
برق
يا موضوع
مهندسي
- مباني برق
موضوع: ۱.برق.
- اصول مهندسي برق
موضوع: ۱.برق -- مهندسي.
- اتوماتيک کنترل
موضوع: ۱.فيزيک. ۲.مهندسي کنترل.
 
 
بجز
عملگر <بجز> بکار رفته در بين دو دريچه جستجو، با ايجاد يک ارتباط منطقي بين دو سطر جستجو،‌ در يک مجموعه از اسنادي که اولين شرط را دارا مي‌باشند، به دنبال اسنادي مي‌گردد که دومين شرط را نداشته باشند.
عنوان
برق
بجز موضوع
مهندسي
- تکنولوژي برق ( مقاومت، سلف، خازن)
موضوع: ۱.برق -- تکنولوژي.
- مباني برق
موضوع: ١.برق
- دوره جامع برق و الکترونيک
موضوع: ۱.برق. ۲.الکترونيک.
 
نکته-
نکته مهم در اينجا اين است که در عبارات جستجوي چند سطري، اولويت عملگرها از بالا به پايين تعيين مي‌شوند.
عنوان
ايران
يا پديدآور
منصوري
و موضوع
تاريخ
در مثال بالا،‌ عبارت جستجويي که سيستم به دنبال آن مي‌گردد،‌ عبارت زير است:
 
((عنوان=[ايران]) يا (پديدآور=[منصوري])) و (موضوع=[تاريخ])
 
- بازگشت از ايران
پديدآور: هاوس هولد
موضوع: تاريخ
- علوم اسلامي در قرن اول هجري
پديدآور: ذبيح‌الله منصوري
موضوع: تاريخ
- ايران و بابر
پديدآور: ذبيح‌الله منصوري(مترجم)
موضوع: تاريخ
 
 
- $
هنگامي که قسمت انتهايي عبارت جستجو را نمي‌دانيد (يا داراي ارزش جستجو نمي‌باشد) از علامت $ استفاده کنيد. با درج $ در انتهاي يک عبارت جستجو، تنها بخش ابتدايي عبارتها ملاک جستجو خواهند بود.
عنوان
 تاريخ$
- کتاب در پويه تاريخ
- تاريخچه کشف عناصر شيميايي
- افسانه‌هاي تاريخي و ملي بلغاري
 
 
- " "
با درج عبارت جستجو داخل علائم "گيومه"، تمام اسنادي که عبارت جستجو در آنها بعنوان شناسه بکار رفته است، يافت مي‌شوند.
عنوان
 "تاريخ تمدن"
- تاريخ تمدن
 

- و
اين عملگر نوعي عملگر "دو عملوندي" است و بدنبال اسنادي مي‌گردد که هر دو عبارت مندرج در طرفين عملگر را شامل باشند.
عنوان
 تاريخ و اسلام
- تاريخ انديشه‌هاي کلامي در اسلام
- حقوق زن در اسلام
- تاريخ تاريخ نگاري در اسلام
 
 
- يا
اين عملگر نوعي عملگر "دو عملوندي" است و بدنبال اسنادي مي‌گردد که حداقل شامل يکي از عبارات مندرج در طرفين اين عملگر باشند.
عنوان
 تاريخ يا اسلام
- تاريخ انديشه‌هاي کلامي در اسلام
- حقوق زن در اسلام
- تاريخ ناشناخته بشر
 
 
- بجز
اين عملگر نوعي عملگر "دو عملوندي" است و در "يک مجموعه" از اسناد، بدنبال اسنادي مي‌گردد که مشخصا يک عبارت خاص را شامل "نباشند".
عنوان
 تاريخ بجز اسلام
- تاريخ ناشناخته بشر
- خون و تاريخ
- تاريخ نگاران
 
 
- بدون
اين عملگر عموما بصورت "تک عملوندي" بکار مي‌رود و در "تمام اسناد" موجود در پايگاه‌هاي مراکز تعيين شده، بدنبال اسنادي مي‌گردد که مشخصا يک عبارت خاص را شامل "نباشند". اين عملگر اگر با دو عملوند بکار رود هم‌ارز بجز خواهد بود.
عنوان
 بدون تاريخ
- گاندي فرزند اشتباه زمان
- مباني نظامها و خدمات اطلاعاتي
- قانون اساسي ژاپن
 
عنوان
 تاريخ بدون اسلام
- تاريخ ناشناخته بشر
- خون و تاريخ
- تاريخ نگاران
 
 
- همجوار(n)
 اين عملگر نوعي عملگر "دو عملوندي" است و همجواري دو کلمه يا عبارت را براساس ترتيب درج آنها و تعداد کلمات مابين‌شان، مورد بررسي قرار مي‌دهد. اين عملگر مناسب جستجو در متن‌هاي نسبتا طولاني مي‌باشد.
عنوان
  تاريخ همجوار١ تمدن
- تاريخ تمدن
- تاريخ تمدن اسلام
- توليد، جغرافيا، اقتصاد،‌تاريخ، تمدن، فرهنگ
 
عنوان
 تمدن همجوار١ تاريخ
- نامه آل سامان: مجموعه مقالات مجمع علمي تمدن، تاريخ و فرهنگ سامانيان
 
عنوان
  تاريخ همجوار٢ تمدن
- تاريخ تمدن اسلام
- کليات تاريخ و تمدن ايران پيش از اسلام
- تاريخ مختصر تمدن و فرهنگ ايران قبل از اسلام
 
عنوان
 تمدن همجوار٣ تاريخ
- تاريخ تمدن: تحليلي از تاريخ جهان از آغاز تا عصر جهان
- تمدن سپاهان: تاريخ، فنون، هنرها، جوامع
- تاريخ تمدن و تاريخ فراعنه مصر باستان
 
 
 - نزديک(n)
اين عملگر نوعي عملگر "دو عملوندي" است و ميزان نزديکي دو کلمه يا عبارت به يکديگر را براساس تعداد کلمات مابين‌شان و بدون در نظر گرفتن ترتيب درج عبارات، مورد بررسي قرار مي‌دهد. اين عملگر مناسب جستجو در متن‌هاي نسبتا طولاني مي‌باشد.
عنوان
 تاريخ نزديک١ تمدن
- تاريخ تمدن اسلام
- توليد، جغرافيا، اقتصاد،‌تاريخ، تمدن، فرهنگ
- نامه آل سامان: مجموعه مقالات مجمع علمي تمدن، تاريخ و فرهنگ سامانيان
 
عنوان
 تمدن نزديک٣ تاريخ
- تاريخ تمدن اسلام
- تاريخ مختصر تمدن و فرهنگ ايران قبل از اسلام
- تمدن سپاهان: تاريخ، فنون، هنرها، جوامع
- تاريخ تمدن و تاريخ فراعنه مصر باستان
 
 
- همتکرار
اين عملگر نوعي عملگر "دو عملوندي" است و در مورد فيلدهاي تکرارپذير کاربرد دارد و وجود دو کلمه يا عبارت را در "يک تکرار" از فيلد تکرارپذير، مورد بررسي قرار مي‌دهد.
موضوع
 ايران همتکرار تمدن
- سير فرهنگ درايران
موضوع: ١. ايران- تمدن- تاريخ
           ٢. فرهنگ ايراني- تاريخ

- تاريخ سياسي ساسانيان
موضوع: ١. ايران- تمدن- پيش از اسلام

- زمينه فرهنگ و تمدن ايران
موضوع: ١. تمدن ايراني
           ٢. اساطير ايراني
 
براي درک بهتر، در همين عبارت جستجو، بجاي <همتکرار> از عملگر <و> استفاده نماييد و دو نتيجه جستجو را با يکديگر مقايسه نماييد. 
موضوع
 ايران و تمدن
- تاريخ علوم اسلامي
موضوع: ١. تمدن اسلامي- تاريخ
           ٢. علوم اسلامي- تاثير ايران

- سير فرهنگ درايران
موضوع: ١. ايران- تمدن- تاريخ
           ٢. فرهنگ ايراني- تاريخ
 
 
- همه
اين عملگر هيچ عملوندي ندارد و با درج آن در هر يک از دريچه‌هاي جستجو، تمام اسنادي که فيلد متناظرشان حاوي اطلاعات است، بعنوان نتيجه جستجو گزارش مي‌شوند.
عنوان
 همه
- مباني نظام‌ها و خدمات اطلاعاتي
- خشم بت‌پرستان
- در قلمرو صنعت نفت
 
 
- هيچ
اين عملگر هيچ عملوندي ندارد و براي جستجوي فيلدهاي خالي استفاده مي‌گردد.
موضوع
 هيچ
- سرزمين دور
موضوع: خالي
- يادداشتهاي زيرزميني
موضوع: خالي
- وزارت ترس
موضوع: خالي
 
 
- تا
اين عملگر نوعي عملگر "دو عملوندي" است و براي جستجوي اسناد موجود در ميان دو حد بکار مي‌رود. اين عملگر، عبارات مندرج در طرفين عملگر را با عبارات موجود در "واژه‌نامه" مقايسه مي‌نمايد و اسناد متناظر با عباراتي از واژه‌نامه را که در فهرست واژه‌نامه، "بين" اين دو حد قرار گرفته‌اند، استخراج مي‌نمايد.
عنوان
 تاريخ ابن$ تا تاريخ اتحاد$
- تاريخ ابي الفداء
- تاريخ ابي زکريا
- کليات بيدل: ديباچه، قصايد، تاريخات، ترکيبات، ...
 
نکته-
در دريچه‌هاي ورود اطلاعات "چپ به راست"، بعلت بروز اشکال در درج عبارت، بجاي استفاده از عملگر "تا"، از عملگر ".." استفاده مي‌شود.
 
 
- ..
اين عملگر نوعي عملگر "دو عملوندي" است و بسيار شبيه عملگر to مي‌باشد با اين تفاوت که در جستجوها، حدهاي بالا و پائين را هم بعنوان نتيجه جستجو در نظر مي‌گيرد.
عنوان
 تاريخ ابن$ .. تاريخ اتحاد$
- تاريخ اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي
- تاريخ ابن خلدون
- ترجمه الامام علي بن ابيطالب من تاريخ مدينه دمشق
 
شماره کنگره
 AG .. B
- سرگذشت سازمانها و نهادهاي علمي و آموزشي در ايران
شماره کنگره: ۴ص۵آ/ ۵۷۱ AS
- دائرةالمعارف زرين يا اطلاعات عمومي
شماره کنگره: ۲د۲ب/ ۳۶ AG
- ترين‌ها
شماره کنگره: ۴ت/ ۲۴۳ AG
 
نکته-
در يک جمله منطقي نمي‌توان بيش از يک عملگر محدوده .. يا to بکار برد.
 
 
- =
اين عملگر نوعي عملگر مقايسه‌اي است و مانند تمام عملگرهاي مقايسه‌اي، "تک عملوندي" است. اين عملگر، عبارت جستجو را با عبارات موجود در "واژه‌نامه" مقايسه مي‌نمايد و اسناد متناظر با عبارتي از واژه‌نامه را که دقيقا مانند عبارت جستجو است، استخراج مي‌نمايد.
عنوان
= تاريخ تمدن
- تاريخ تمدن
- تاريخ‌التمدن الاسلامي
- خلاصه داستان تمدن ويل دورانت
عنوان قراردادي: تاريخ تمدن
 
توجه داشته باشيد که در عبارت جستجوي بکار رفته با اين نوع عملگر، عبارات "و"، "يا"، "بجز" و... بعنوان عملگر عمل نخواهند کرد.
عنوان
= جنگ و صلح
- جنگ و صلح
 
عنوان
جنگ و صلح
- فيلسوفان جنگ و صلح: کانت، کلاوزويتس، مارکس، انگلس، تولستوي
- نه صلح نه جنگ: امپراتوري جديد شوروي يا حسن استفاده از تنش زدايي
- جنگ و صلح
 
شماره کنگره
= CB$
- درآمدي بر تاريخ تمدن
شماره کنگره: ۲ت۹د/ ۵۳ CB
 
سال نشر
= ١٣٧٠
- کنترل کيفيت آماري
سال نشر: ١٣٧٠
- چکيده برنامه دوم توسعه استان لرستان
سال نشر: [١٣٧٠]
- عملکرد سازمان تربيت بدني
سال نشر: ١٣٧٠؟]
- رياضيات عمومي و کاربرد هاي آن
سال نشر: ‌ -١٣٧٠
 
 
- <>
اين عملگر نوعي عملگر مقايسه‌اي است و مانند تمام عملگرهاي مقايسه‌اي، "تک عملوندي" است. اين عملگر، عبارت جستجو را با عبارات موجود در "واژه‌نامه" مقايسه مي‌نمايد و اسناد متناظر با عباراتي از واژه‌نامه را که همانند عبارت جستجو نيستند، استخراج مي‌نمايد.
عنوان
<> تاريخ تمدن
- مباني آمار حياتي
- سياستهاي اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاري
- برندگان جايزه نوبل از آغاز تاکنون [۱۹۰۱-۱۹۹۹]
 
سال نشر
<> ١٣٧٠
- آمار کاربردي
سال نشر: ١٣٧٣
- مديريت: هدف‌گزيني
سال نشر: [بي.تا]
- رياضيات کاربردي
سال نشر: ١٣٧٥
- گيتاشناسي ايران
سال نشر: ‌ ١٣٦٨-١٣٧٦
 
 
- <
اين عملگر نوعي عملگر مقايسه‌اي است و مانند تمام عملگرهاي مقايسه‌اي، "تک عملوندي" است. اين عملگر، عبارت جستجو را با عبارات موجود در "واژه‌نامه" مقايسه مي‌نمايد و اسناد متناظر با عباراتي از واژه‌نامه را که در فهرست واژه‌نامه، "قبل" از عبارت جستجو درج شده‌اند، استخراج مي‌نمايد.
سال نشر
< ١٤٠٠
- بهارستان
سال نشر: ١٣٠٠
- تحريم الغناء و السماع
سال نشر: 1997
- القانون التجاري في‌التجارة والتاجر
سال نشر: ق1415
 
سال نشر
< ١٣٧٩
- مباني آمار حياتي
سال نشر: ١٣٧٢
- رياضيات عمومي: براي دانشکده‌ها و مدارس
سال نشر: ١٣٥٥ش
- بازار جهاني مس
سال نشر: ١٣٦٩
- گزارش وضع پنبه ايران در دوره بهره
سال نشر: [بي‌تا]
 
 
- >
اين عملگر نوعي عملگر مقايسه‌اي است و مانند تمام عملگرهاي مقايسه‌اي، "تک عملوندي" است. اين عملگر، عبارت جستجو را با عبارات موجود در "واژه‌نامه" مقايسه مي‌نمايد و اسناد متناظر با عباراتي از واژه‌نامه را که در فهرست واژه‌نامه، "بعد" از عبارت جستجو درج شده‌اند، استخراج مي‌نمايد.
سال نشر
> ١٤٠٠
- تحول حافظه در کودکان
سال نشر: ١٣٧٢
- روشهاي مسالمت آميز حل و فصل اختلافات بين‌المللي
سال نشر: ١٣٦٨
- ديناميک مهندسي، سيستم متريکSI
سال نشر: ١٣٧٠
 
سال نشر
> ١٣٧٩
- نهضت تعاوني ايران
سال نشر: ٢٥٣٥
- المورد، قاموس انگليسي-عربي
سال نشر: ١٩٨٣
- مرگ و مير تهران بزرگ در سال ١٣٥٤
سال نشر: ٢٥٣٦
 
 
- <=
اين عملگر نوعي عملگر مقايسه‌اي است و مانند تمام عملگرهاي مقايسه‌اي، "تک عملوندي" است. اين عملگر، عبارت جستجو را با عبارات موجود در "واژه‌نامه" مقايسه مي‌نمايد و اسناد متناظر با عبارتي از واژه‌نامه را که "مانند" عبارت جستجو است و همچنين اسناد متناظر با عباراتي از واژه‌نامه را که در فهرست واژه‌نامه، "قبل" از عبارت جستجو درج شده‌اند، استخراج مي‌نمايد.
سال نشر
<= ١٣٠٠
- بهارستان
سال نشر: ١٣٠٠
- تحريم الغناء و السماع
سال نشر: 1997
- القانون التجاري في‌التجارة والتاجر
سال نشر: ق1415
 
سال نشر
<= ١٣٧٩
- رياضيات عمومي: براي دانشکده‌ها و مدارس
سال نشر: ١٣٥٥ش
- بازار جهاني مس
سال نشر: ١٣٦٩
- گزارش وضع پنبه ايران در دوره بهره
سال نشر: [بي‌تا]
- شناخت شهرهاي ايران
سال نشر: ‌ ١٣٧٩
 
 
- >=
اين عملگر نوعي عملگر مقايسه‌اي است و مانند تمام عملگرهاي مقايسه‌اي، "تک عملوندي" است. اين عملگر، عبارت جستجو را با عبارات موجود در "واژه‌نامه" مقايسه مي‌نمايد و اسناد متناظر با عبارتي از واژه‌نامه را که "مانند" عبارت جستجو است و همچنين اسناد متناظر با عباراتي از واژه‌نامه را که در فهرست واژه‌نامه، "بعد" از عبارت جستجو درج شده‌اند، استخراج مي‌نمايد.
 
سال نشر
>= ١٣٠٠
- بهارستان
سال نشر: ١٣٠٠
- روشهاي مسالمت آميز حل و فصل اختلافات بين‌المللي
سال نشر: ١٣٦٨
- ديناميک مهندسي، سيستم متريکSI
سال نشر: ١٣٧٠
 
سال نشر
>= ١٣٧٩
- نهضت تعاوني ايران
سال نشر: ٢٥٣٥
- المورد، قاموس انگليسي-عربي
سال نشر: ١٩٨٣
- مرگ و مير تهران بزرگ در سال ١٣٥٤
سال نشر: ٢٥٣٦
- شناخت شهرهاي ايران
سال نشر: ‌ ١٣٧٩
 
 
نکته-
در يک عبارت جستجو، اولويت عملگرها به ترتيب زير تعيين مي‌شوند:
- $
- " "
- ساير عملگرها
 
نکته مهم در اينجا اين است که از بين عملگرهاي داراي اولويت يکسان، تقدم عملگرها با توجه به جهت عبارت جستجو، از "چپ به راست" يا از "راست به چپ" تعيين مي‌شوند.